Skip to main content

De veilige school

We willen dat onze school een veilige omgeving is voor leerlingen, het team en ouders. Dat heeft een positieve invloed op de motivatie, betrokkenheid, prestaties én ontwikkeling.

Een fijne omgeving creëren we door in elke groep regels op te stellen waar iedereen zich aan houdt. We stellen deze afspraken samen met de kinderen op, zodat iedereen weet wat er verwacht wordt en daar ook naar kan handelen. Met individuele en groepsgesprekken en het instrument Zien! bekijken we elk jaar met de kinderen hoe ze zich voelen en hoe het gaat in de groep. Zo kunnen we daar met elkaar gericht aan werken.

De leerkrachten maken elke dag bewust contact met de kinderen, ze moeten zich gezien voelen. Vaste structuren en aandacht voor sociaal gedrag dragen bij aan een fijne leeromgeving voor elk kind. Door de kinderen hierbij te betrekken, nemen ze zelf verantwoordelijkheid en zijn ze zich bewust van hun eigen rol in de groep en op onze school.

 

Sociale veiligheid

Op De Mare vinden we een veilige omgeving belangrijk. Dit geldt voor kinderen, ouders/verzorgers en ook voor leerkrachten. Daarom heeft SCOPE een beleidsplan ‘sociale veiligheid’ gerealiseerd. Het beleidsplan is weergegeven in een interactieve PDF, een infographic.

Door te klikken op de pictogrammen in de infographic komt u op achterliggende slides met meer informatie over de afspraken m.b.t. Sociale veiligheid binnen SCOPE en onze school. Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke ontwikkel-, leer- en werkomgeving te creëren voor kinderen, schoolmedewerkers en ouders/verzorgers. Een leef- en leerklimaat waarin onze medewerkers en onze kinderen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. We proberen hierdoor alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten  voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen. De onderwijsinspectie ziet toe op dit te voeren beleid, omdat sociale veiligheid, naast onze wens, ook een wettelijke zorgplicht is.

In onze schoolgids is te lezen welke methoden wij gebruiken binnen het thema sociale veiligheid.

Belangrijke aanspreekpunten rondom sociale veiligheid op onze school zijn:Directeur: Pieter-Jan 

Teamleider Schelfhorst: Monica

Teamleider Meteoorlaan: Nynke

Intern begeleider groep 1 t/m groep 4 en groep 4/5A: Dorien 

Intern begeleider groep 5 t/m 8: Anja 

Aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld: Dorien en Anja 

Contactpersoon Schelfhorst: Caroline en Saskia

Contactpersoon Meteoorlaan: Gaby 

Anti pestcoördinator: Saskia