Skip to main content

Leerlingen-ondersteuning

Elk kind ontwikkelt zich anders en heeft een eigen manier en tempo van leren. We stemmen ons onderwijsaanbod hier zo goed mogelijk op af.

Sommige leerlingen hebben een langere tijd nodig om iets te leren. Er zijn ook leerlingen die maar weinig instructie nodig hebben om grote leerstappen te kunnen maken. Deze verschillen ontstaan door intelligentie, sociale en emotionele ontwikkeling, lichamelijk condities, motorische ontwikkeling, werkhouding en het milieu en de cultuur waar onze leerlingen uit komen. Wij hebben als taak om ons onderwijs zo in te richten dat elke leerling zo goed mogelijk tot zijn of haar recht komt. Elk kind heeft daarnaast recht op passende zorg.

We geven klassikaal les volgens onze methodes, waarbij we wel standaard diverse niveaus hanteren. Sommige leerlingen hebben wat extra ondersteuning nodig. Samen met de leerkracht en de ouders kijken onze intern begeleiders goed naar welke hulp er nodig is. Op De Mare hebben we naast de intern begeleiders diverse leerkrachten die gespecialiseerd zijn in taal, rekenen of gedrag. Leerlingen kunnen extra individuele begeleiding of lessen in een kleiner groepje krijgen. Dit organiseren wij met behulp van onze onderwijsassistenten. Als dit niet voldoende blijkt te zijn, schakelen wij expertise in vanuit Scope of het Samenwerkingsverband. Dit gaat altijd in onderling overleg met het kind, de leerkracht en de ouders.

Er zijn ook kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn. Voor hen biedt de reguliere lesstof niet voldoende uitdaging of verdieping. De specialist hoogbegaafdheid van Scope kan hierin adviseren en zorgen voor extra verdiepende opdrachten en begeleiding. Zo worden deze leerlingen uitgedaagd op hun eigen niveau, krijgen opdrachten op maat en gaan zelf op onderzoek uit. Als dit niet voldoende blijkt te zijn, is er binnen SCOPE scholengroep een bovenschoolse klas waar kinderen in overleg met ouders, de leerkracht, de intern begeleider, en de specialist hoogbegaafdheid van Scope, een dagdeel per week naartoe kunnen.