agenda
 • di, 20 04 2021

  fietslessen Seef op school groep 7 en 8

 • di, 20 04 2021

  schoolcommissie

 • do, 22 04 2021

  Eindtoets groep 8

 • vr, 23 04 2021

  continurooster groep 5 t/m 8

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan, bedoeld voor de inspraak van ouders en leerkrachten op allerlei beleidsterreinen van de school.

De MR van De Mare bestaat uit 6 leden van wie 3 leden de vertegenwoordigers van de ouders zijn en 3 leden de vertegenwoordigers van het team. Ieder lid kan maximaal 4 jaar zitting hebben in de MR en mag eenmaal worden herkozen voor deze periode.

De huidige samenstelling is:

Oudergeleding:
Jeroen van den Hoven (voorzitter), Harm de Jong, Jeroen van der Plasse (GMR)      

Teamgeleding:
Doycke van Nassau (secretaris), Marijn van Leeuwaarden (Penningmeester), Anja van der Krogt (GMR) 

De MR is betrokken bij het reilen en zeilen van de hele school. Bij sommige onderwerpen (o.a. vakantieregeling en bestemming van leermiddelen) heeft de MR een adviserende taak. Bij andere onderwerpen, zoals het schoolplan en verandering van beleid, wordt instemming vereist van de MR. De instemmings- en adviesrechten zijn allemaal te vinden in de reglementen van de MR, die op school ter inzage liggen. Soms is alleen instemming dan wel advies nodig van een van de twee geledingen; dit is het geval als het bijvoorbeeld louter de rechtspositie van leerkrachten betreft of aan ouders voorbehouden organisatorische zaken.

De MR vergadert gemiddeld acht maal per schooljaar. De agenda, met de bijbehorende stukken, wordt voor iedere vergadering vastgesteld en, ter voorbereiding, per e-mail aan de leden toegezonden. Er staat een aantal vaste onderwerpen op de agenda. De agenda wordt aangevuld met actuele onderwerpen. Agendapunten voor de MR-vergadering kunnen schriftelijk worden ingediend door de MR-leden maar ook door iedere ouder of elke leerkracht.

Ouders kunnen met al hun vragen, suggesties of opmerkingen die de MR aangaan terecht bij de leden van de MR. U kunt een e-mail sturen naar de MR: mrdemare@scopescholen.nl.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De MR van De Mare is tevens vertegenwoordigd in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) van de Scope Scholengroep. Hier worden de zaken besproken die voor alle Scopescholen gelden: personeelsbeleid, financiën en de bestuurlijke uitwerking van de regelgeving. Bij de Scope Scholengroep zijn in totaal 13 basisscholen aangesloten die allen 2 vertegenwoordigers, vanuit beide geledingen 1, in de GMR hebben.

 

Logo de MareEen MR-vergadering is een openbare vergadering. Iedereen is welkom om als toehoorder een vergadering bij te wonen.

 

De Mare
Schelfhorst 2-4
2402 LG Alphen a/d Rijn
T 0172 - 435 736
demare@scopescholen.nl

dependance:
Meteoorlaan 1
2402 WC Alpen a/d Rijn
T 0172 - 431 777SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders