agenda
 • di, 20 04 2021

  fietslessen Seef op school groep 7 en 8

 • di, 20 04 2021

  schoolcommissie

 • do, 22 04 2021

  Eindtoets groep 8

 • vr, 23 04 2021

  continurooster groep 5 t/m 8

Leerlingenzorg

Alle leerlingen hebben hun unieke persoonlijkheid en een volstrekt eigen behoefte om te spelen en te leren. De meeste leerlingen leren op een regelmatige, gemiddelde manier. Sommige leerlingen hebben een langere tijd nodig om iets te kunnen leren. Er zijn ook leerlingen die maar weinig uitleg nodig hebben om hele grote leerstappen te kunnen maken. Deze verschillen ontstaan door verschillen in intelligentie, sociale en emotionele ontwikkeling, lichamelijke condities, motorische ontwikkeling, werkhouding en door het milieu en de cultuur waar onze leerlingen vandaan komen. Wij hebben als taak om ons onderwijs zo in te richten dat elk kind zo goed mogelijk tot zijn/haar recht komt, ongeacht de verschillende leermogelijkheden van onze leerlingen. Wij proberen om zorg te voorkomen. Dit kunnen wij doen door de sfeer en het onderwijsaanbod zo optimaal mogelijk te maken, zodat elk kind zich veilig en gewaardeerd voelt. Voor sommige kinderen is dit niet genoeg. Zij vragen meer van ons dan helder onderwijs, zij vragen extra zorg. Zij hebben ook recht op onze zorg.

leerlingenzorg

Passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs van start gegaan. Het doel van de nieuwe wet is dat alle leerlingen, dus ook leerlingen die extra ondersteuning in de klas nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen. Het uitgangspunt van het onderwijs blijft hetzelfde: ieder kind uitdagen het beste uit zichzelf te halen. Ieder kind heeft recht op het onderwijs dat het beste bij hem of haar past. Dit kan zijn op een gewone basisschool, eventueel met extra ondersteuning of op een school voor speciaal (basis-)onderwijs. De meeste kinderen doen het prima op school. Een aantal leerlingen heeft meer begeleiding nodig, van specifiek lesmateriaal tot een aangepaste leeromgeving. Het organiseren van deze ondersteuning, zo snel en passend mogelijk, dat is de kern van passend onderwijs. Alle scholen in de regio werken samen om de juiste ondersteuning te kunnen organiseren. Dit doen we met medewerking van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek. Dit Samenwerkingsverband bestaat uit 13 schoolbesturen en 61 scholen. Meer informatie is terug te vinden in onze schoolgids.

Leerlingvolgsysteem en toetsen
In alle groepen worden de kinderen regelmatig getoetst zodat de leerkracht kan zien of de aangeboden leerstof is overgekomen. Dit zijn toetsen die horen bij de in gebruik zijnde methodes. Naast deze toetsen hebben wij op De Mare methode onafhankelijke toetsen, zodat wij als school een onafhankelijk oordeel kunnen geven hoe de groep of school scoort in vergelijking met de regio of het land. Wij gebruiken de CITO entreetoets in groep 7 en ieder jaar nemen we in groep 8 de CITO eindtoets af. In de hele school worden de CITO toetsen begrijpend lezen, spellen en rekenen afgenomen. Bij de kleuters zullen de toetsen ordenen en taal voor kleuters worden afgenomen. Alle toetsgegevens worden digitaal geregistreerd.

Aanpak voor hoger presterende leerlingen
In eerste instantie signaleren wij leerlingen die meer aankunnen door observatie. We zien vaak dat sommige leerlingen wat makkelijker door de leerstof van groep 1 en 2 gaan. Meestal laten bovenpresteerders zich echt duidelijk zien in groep 3. Ook krijgen wij signalen van de ouders/verzorgers.

Het advies kan zijn:
• Compacten van leerstof, volgens aangereikte methodes van het SLO
• Inzetten van verrijkingsmiddelen
• Aanmelden Kaleidoscope
• Aanmelden externe plusklas van de PCL

De afspraken worden vastgelegd in een handelingsplan. Dit plan wordt met de ouders/verzorgers besproken. De evaluatie vindt plaats aan het einde van het schooljaar of eerder als dat nodig mocht zijn. De methoden die wij inzetten zijn schoolbreed inzetbaar, zodat de leerling dezelfde ondersteuning krijgt in elke groep. De aanpak wordt overgedragen aan de volgende groep. Soms komt het voor dat kinderen een groep overslaan. Dit gaat in overleg met ib-er, de ouders/verzorgers en met ondersteuning van het Steunpunt Hoogbegaafden van het Samenwerkingsverband.

Doubleren
We streven zoveel mogelijk naar een doorgaande, ononderbroken ontwikkeling van de leerlingen. Wanneer echter duidelijk blijkt dat een kind meer tijd nodig heeft en cognitief en/of sociaal emotioneel niet rijp is voor de volgende groep en we wel de overtuiging hebben dat het kind voldoende mogelijkheden heeft om het onderwijs op onze school te volgen, kan een doublure op zijn plaats zijn. Zorgvuldige analyse van de leerlinggegevens is hierbij van groot belang. Ondersteuning van derden kan worden ingeroepen voor externe toetsing en advisering. E.e.a. gebeurt altijd in overleg met de ouders/verzorgers.

De Mare
Schelfhorst 2-4
2402 LG Alphen a/d Rijn
T 0172 - 435 736
demare@scopescholen.nl

dependance:
Meteoorlaan 1
2402 WC Alpen a/d Rijn
T 0172 - 431 777SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders